We zijn erg blij met uw interesse in ons vakantiehuis Marta. Gegevensbescherming heeft voor Vakantiehuis Marta – Familie Kuhn een bijzonder hoge prioriteit. Het gebruik van de internetpagina’s van Vakantiehuis Marta – Familie Kuhn is in principe mogelijk zonder vermelding van persoonlijke gegevens. Indien een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale diensten die door ons bedrijf via onze website worden aangeboden, kan het nodig zijn om persoonlijke gegevens te verwerken. Indien het noodzakelijk is om persoonsgegevens te verwerken en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen wij in het algemeen de toestemming van de betrokken persoon.

De verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een persoon, gebeurt altijd in overeenstemming met de basisregelgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de landspecifieke regelgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is op Vakantiehuis Marta – Familie Kuhn. Met deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over het soort, de omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonsgegevens. Bovendien informeert deze privacyverklaring de betrokkenen over hun rechten.

De Vakantiehuis Marta – Familie Kuhn heeft als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking talrijke technische en organisatorische maatregelen genomen om de volledige bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te garanderen. Desalniettemin kunnen er bij de overdracht van gegevens via het internet veiligheidslacunes ontstaan, zodat een absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om op alternatieve wijze, bijvoorbeeld telefonisch, persoonsgegevens aan ons door te geven.

1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van Vakantiehuis Marta – Familie Kuhn is gebaseerd op de termen die in de Europese richtlijnen en verordeningen werden gebruikt toen de basisverordening inzake gegevensbescherming (DS-GVO) werd uitgevaardigd. Ons privacybeleid moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn, zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te waarborgen, willen we de gebruikte termen vooraf uitleggen.

We gebruiken onder andere de volgende termen in dit privacybeleid:

 • a) persoonsgegevens

  Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene” genoemd). Als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, een locatiegegeven, een online-identificatiemiddel of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

 • b) de betrokken persoon

  Onder betrokkene wordt verstaan iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.

 • c) Verwerking

  Onder verwerking wordt verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, wissen of vernietigen van gegevens. Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

 • d) Beperking van de verwerking

  Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

 • e) Profilering

  Profilering is elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van dergelijke persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, belangen, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verandering van locatie te analyseren of te voorspellen. Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

 • f) Pseudonimisering

  Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 • g) Controleur of gegevensbeheerder

  Onder “voor de verwerking verantwoordelijke” of “verantwoordelijke voor de verwerking” wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam dat alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens vaststelt. Wanneer het doel van en de middelen voor een dergelijke verwerking worden bepaald door het recht van de Unie of door het recht van de lidstaten, kan worden voorzien in de aanwijzing van de voor de verwerking verantwoordelijke of in de specifieke criteria voor zijn of haar aanwijzing overeenkomstig het recht van de Unie of het recht van de lidstaten.

 • h) Aannemer

  De verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een andere instantie die namens de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

 • i) Ontvanger

  De ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het gaat om een derde partij. De autoriteiten die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een specifiek onderzoeksmandaat op grond van het recht van de Unie of het nationale recht, worden echter niet als ontvangers beschouwd.

 • j) Derde partij

  Onder derde wordt verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon, elk openbaar gezag, elke dienst of elk ander orgaan dan de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder het rechtstreekse gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

 • k) Toestemming

  Onder “toestemming” wordt verstaan elke vrijelijk gegeven specifieke en geïnformeerde uiting van de wil van de betrokkene op geïnformeerde en ondubbelzinnige wijze, in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige bevestigende handeling waarmee de betrokkene zijn of haar instemming met de verwerking van de hem of haar betreffende persoonsgegevens kenbaar maakt.

2. Naam en adres van de controleur

De verantwoordelijke persoon in de zin van de basisverordening inzake gegevensbescherming, andere wetten inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is de persoon die verantwoordelijk is in de zin van de basisverordening inzake gegevensbescherming:

Vakantiehuis Marta – Familie Kuhn

Sonnenweg 9

34519 Heringhausen

Duitsland

Tel.: +4952449044299

E-Mail: info(at)ferienhaus-am-diemelsee.de

Website: www.ferienhaus-am-diemelsee.de

3. Cookies

De internetpagina’s van Vakantiehuis Marta – Familie Kuhn maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser worden gearchiveerd en opgeslagen op een computersysteem.

Veel websites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatiecode voor het cookie. Het bestaat uit een reeks karakters waarmee internetpagina’s en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte internetsites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een bepaalde internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd aan de hand van de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan Vakantiehuis Marta – Familie Kuhn de gebruikers van deze website meer gebruikersvriendelijke diensten aanbieden, wat zonder het plaatsen van cookies niet mogelijk zou zijn.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd in het belang van de gebruiker. Cookies stellen ons in staat om, zoals reeds vermeld, de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze erkenning is om het gebruik van onze website te vergemakkelijken. Zo hoeft de gebruiker van een website die gebruik maakt van cookies niet bij elk bezoek aan de website opnieuw zijn of haar toegangsgegevens in te voeren, aangezien dit gebeurt door de website en de cookie die op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagen in de online shop. De online shop onthoudt de artikelen die een klant via een cookie in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

De betreffende persoon kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser en kan dus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betreffende persoon de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, is het mogelijk dat niet alle functies van onze website in hun volle omvang kunnen worden gebruikt.

Daarnaast kunt u de ingestelde cookies op elk gewenst moment deactiveren met behulp van de volgende selectievakjes:

 

4. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van Vakantiehuis Marta – Familie Kuhn verzamelt een aantal algemene gegevens en informatie telkens wanneer de website door een betrokkene of door een geautomatiseerd systeem wordt benaderd Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De (1) gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website benadert (zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die via een toegangssysteem op onze website worden benaderd, (5) de datum en het tijdstip van de toegang tot de internetsite, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om gevaar te voorkomen in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt Vakantiehuis Marta – Familie Kuhn geen conclusies over de betrokken persoon. Deze informatie is eerder nodig om (1) de inhoud van onze website correct aan te leveren, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) de permanente functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te garanderen en (4) de wetshandhavingsinstanties te voorzien van de informatie die nodig is voor de vervolging in geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom enerzijds statistisch geëvalueerd door Vakantiehuis Marta – Familie Kuhn en anderzijds met het doel de gegevensbescherming en -veiligheid in ons bedrijf te verhogen, om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau voor de door ons verwerkte persoonlijke gegevens te garanderen. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden apart opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokken persoon worden verstrekt.

5. Abonneer u op onze Nieuwsbrieven

Op de website van Vakantiehuis Marta – Familie Kuhn krijgen gebruikers de mogelijkheid om zich te abonneren op de nieuwsbrief van ons bedrijf. Welke persoonlijke gegevens bij de bestelling van de nieuwsbrief aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, is te zien aan het invoermasker dat voor dit doel wordt gebruikt.

De Vakantiehuis Marta – Familie Kuhn informeert haar klanten en zakenpartners regelmatig door middel van een nieuwsbrief over aanbiedingen van het bedrijf. De nieuwsbrief van ons bedrijf kan alleen door de betrokkene worden ontvangen als (1) de betrokkene een geldig e-mailadres heeft en (2) de betrokkene zich inschrijft om de nieuwsbrief te ontvangen. Om juridische redenen wordt een bevestigingsmail gestuurd naar het e-mailadres dat de betrokkene eerst heeft opgegeven voor de verzending van de nieuwsbrief via de dubbele opt-in procedure. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om na te gaan of de eigenaar van het e-mailadres, als betrokkene, toestemming heeft gegeven voor de ontvangst van de nieuwsbrief.

Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief bewaren wij ook het IP-adres dat door de internetprovider (ISP) van het door de betrokkene bij de aanmelding gebruikte computersysteem is toegewezen, evenals de datum en het tijdstip van de aanmelding. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om het (eventuele) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip te kunnen traceren en dient derhalve om de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens rechtsbescherming te bieden.

De persoonlijke gegevens die tijdens de registratie voor de nieuwsbrief worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van onze nieuwsbrief. Bovendien kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd als dit noodzakelijk is voor de werking van de nieuwsbriefdienst of voor de registratie, zoals het geval kan zijn als er wijzigingen zijn in het aanbod van de nieuwsbrief of als de technische voorwaarden veranderen. Persoonlijke gegevens die in het kader van de nieuwsbriefdienst worden verzameld, worden niet aan derden doorgegeven. De inschrijving op onze nieuwsbrief kan door de betrokkene te allen tijde worden opgezegd. De toestemming voor de opslag van persoonsgegevens, die de betrokkene ons voor de verzending van de nieuwsbrief heeft gegeven, kan te allen tijde worden herroepen. Om deze toestemming in te trekken, is in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link opgenomen. Het is ook te allen tijde mogelijk om zich af te melden voor de nieuwsbriefmailing rechtstreeks op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking of om de verantwoordelijke voor de verwerking op een andere manier te informeren.

6. Nieuwsbrief volgen

De nieuwsbrief van Vakantiehuis Marta – Familie Kuhn bevat zogenaamde telpixels. Een tracking pixel is een thumbnail afbeelding ingebed in dergelijke e-mails die in HTML-formaat worden verzonden om de opname van logbestanden en de analyse van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische evaluatie van het succes of falen van online marketingcampagnes mogelijk. Aan de hand van de ingesloten pixelcode kan Vakantiehuis Marta – Familie Kuhn zien of en wanneer een e-mail door een betrokkene is geopend en welke links in de e-mail door de betrokkene zijn opgeroepen.

Dergelijke persoonlijke gegevens die via de trackingpixels in de nieuwsbrieven worden verzameld, worden door de verantwoordelijke voor de verwerking opgeslagen en geëvalueerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter aan te passen aan de belangen van de betrokkene. Deze persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Getroffenen hebben het recht om de afzonderlijke toestemmingsverklaring die via de dubbele opt-in-procedure is ingediend, te allen tijde in te trekken. Na een herroeping worden deze persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking gewist. Als u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, interpreteert Vakantiehuis Marta – Familie Kuhn dit automatisch als een annulering.

7. Contactmogelijkheid via de website

Op grond van wettelijke voorschriften bevat de website van Vakantiehuis Marta – Familie Kuhn informatie die een snel elektronisch contact met ons bedrijf mogelijk maakt, evenals een directe communicatie met ons, die ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres) bevat. Wanneer een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, worden opgeslagen voor de verwerking of om contact op te nemen met de betrokkene. Deze persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

8. Routinematige verwijdering en blokkering van persoonsgegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene slechts gedurende de tijd die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of wanneer de Europese richtlijn en verordening of enige andere wet- of regelgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen daarin voorziet.

Indien het doel van de opslag niet langer van toepassing is of indien een door de Europese richtlijn en verordeninggever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen afgeschermd of gewist.
9. Rechten van de betrokkene

 • a) Recht op bevestiging

  Elke betrokkene heeft het recht, toegekend door de Europese richtlijnen en verordeningen, om van de verantwoordelijke voor de verwerking een bevestiging te krijgen of de hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit bevestigingsrecht, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • b) Recht op informatie

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om te allen tijde en kosteloos van de verantwoordelijke voor de verwerking informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die met betrekking tot hem of haar zijn opgeslagen, alsmede een kopie daarvan. Bovendien hebben de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang verleend tot de volgende informatie:

  • de verwerkingsdoeleinden
  • de categorieën van verwerkte persoonsgegevens
  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name aan ontvangers in derde landen of aan internationale organisaties
  • indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze duur
  • het bestaan van een recht van rectificatie of verwijdering van de hen betreffende persoonsgegevens of van een recht van bezwaar tegen de verwerking ervan door de voor de verwerking verantwoordelijke
  • het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
  • als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
  • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de gegevensbeschermingsautoriteit en, ten minste in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en het beoogde effect van een dergelijke verwerking op de betrokkene

  De betrokkene heeft ook het recht om informatie te verkrijgen over de vraag of er persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Wanneer dit het geval is, heeft de betrokkene ook het recht om informatie te verkrijgen over de passende garanties in verband met de doorgifte.

  Indien een betrokkene dit recht van toegang wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • c) Recht op correctie

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om, met toestemming van de Europese wetgever, onverwijld de rectificatie te vragen van onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. De betrokkene heeft ook het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten invullen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring, met inachtneming van de doeleinden van de verwerking.

  Indien een betrokkene dit recht op correctie wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een personeelslid van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • d) Recht op annulering (recht om te worden vergeten)

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om, op grond van de Europese richtlijnen en verordeningen, van de voor de verwerking verantwoordelijke de onmiddellijke verwijdering van de hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen, wanneer een van de volgende redenen van toepassing is en op voorwaarde dat de verwerking niet noodzakelijk is:

  • De persoonsgegevens zijn verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor ze niet meer nodig zijn.
  • De betrokkene trekt zijn of haar toestemming voor de in artikel 6, lid 6, bedoelde verwerking in. 1 Brief een DS-GVO of Art. 9 para. 2 punt a) van de DS-BER en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
  • De betrokkene dient overeenkomstig artikel 21, lid 2, het volgende in 1 DS-BER, en er zijn geen gerechtvaardigde dwingende redenen voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1. 2 DS-GVO heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking.
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  • De verwijdering van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
  • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met de aangeboden diensten van de informatiemaatschappij, in overeenstemming met artikel 8, lid 1. 1 DS-GVO verhoogd.

  Indien een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene wenst dat de persoonsgegevens bij Vakantiehuis Marta – Familie Kuhn worden gewist, kan hij/zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. De medewerker van Vakantiehuis Marta – Familie Kuhn zal ervoor zorgen dat het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt ingewilligd.

  Indien de persoonlijke gegevens door Vakantiehuis Marta – Familie Kuhn openbaar zijn gemaakt en ons bedrijf is verantwoordelijk volgens artikel 17 paragraaf. 1 DS-GVO eist de verwijdering van persoonsgegevens, Vakantiehuis Marta – Familie Kuhn zal redelijke maatregelen treffen, waaronder technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, om andere verantwoordelijken voor de verwerking van de gepubliceerde persoonsgegevens ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene deze andere verantwoordelijken heeft verzocht alle links naar deze persoonsgegevens te verwijderen of kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens te maken, tenzij de verwerking noodzakelijk is. De medewerker van Vakantiehuis Marta – Familie Kuhn zal in individuele gevallen de nodige regelingen treffen.

 • e) Recht op beperking van de verwerking

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, toegekend door de Europese richtlijnen en verordeningen, om de verantwoordelijke voor de verwerking te verzoeken de verwerking te beperken indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
  • De verwerking is onwettig, de betrokkene weigert de persoonsgegevens te laten verwijderen en vraagt in plaats daarvan dat het gebruik van de persoonsgegevens wordt beperkt.
  • De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de uitoefening of verdediging van wettelijke aanspraken.
  • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking op grond van Art. 21 lid. 1 DS-GVO en het is nog niet duidelijk of de gerechtvaardigde redenen van de verantwoordelijke persoon zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

  Indien aan één van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene de beperking van de bij Vakantiehuis Marta – Familie Kuhn opgeslagen persoonsgegevens wenst aan te vragen, kan hij/zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. De medewerker van Vakantiehuis Marta – Familie Kuhn regelt de beperking van de verwerking.

 • f) Recht op gegevensoverdracht

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens, die door de betrokkene aan een voor de verwerking verantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen, zoals bepaald in de Europese richtlijnen en verordeningen. Hij/zij heeft ook het recht om deze gegevens zonder inmenging van de voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens ter beschikking zijn gesteld, te laten meedelen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, mits de verwerking is gebaseerd op de in artikel 6, lid 6, bedoelde toestemming. 1 Brief een DS-GVO of Art. 9 para. 2 Brief a DS-GVO of in het kader van een contract als bedoeld in artikel 6 Abs. 1 letter b) van het DPA en de verwerking wordt uitgevoerd door middel van geautomatiseerde procedures, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het officiële gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is toegekend.

  Voorts dient de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensoverdracht, overeenkomstig artikel 20, lid 2 1 DS-GVO heeft het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere verantwoordelijke persoon over te dragen, voor zover dit technisch haalbaar is en mits dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van andere personen.

  Om het recht op gegevensoverdracht te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met een medewerker van Vakantiehuis Marta – Familie Kuhn.

 • g) Recht van beroep

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om te allen tijde, op grond van zijn specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en die wordt uitgevoerd overeenkomstig artikel 6, lid 1. 1 Letters e of f DS-GVO zich afspeelt, een bezwaarschrift indienen. Dit geldt ook voor de profilering op basis van deze bepalingen.

  De Vakantiehuis Marta – Familie Kuhn zal in geval van bezwaar geen persoonsgegevens meer verwerken, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die bescherming verdienen en zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

  Indien Vakantiehuis Marta – Familie Kuhn persoonsgegevens verwerkt met het oog op direct marketing, heeft de betrokkene het recht zich te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op deze marketing. Dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze betrekking heeft op dergelijke direct mail. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van Vakantiehuis Marta – Familie Kuhn voor direct marketing doeleinden, zal FerienHAUS Marta – Familie Kuhn de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

  Bovendien heeft de betrokkene het recht om zich om redenen die voortvloeien uit zijn of haar bijzondere situatie te verzetten tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens die bij Vakantiehuis Marta – Familie Kuhn wordt uitgevoerd voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden, in overeenstemming met artikel 89, leden. 1 DS-GVO, tenzij deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.

  Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met elke werknemer van de Vakantiehuis Marta – Familie Kuhn of met elke andere werknemer. Het staat de betrokkene ook vrij om zijn recht van bezwaar in verband met het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij uit te oefenen, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, door middel van geautomatiseerde procedures met technische specificaties.

 • h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, inclusief profilering

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, zoals toegekend door de Europese richtlijnen en verordeningen, om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die voor hem of haar rechtsgevolgen heeft of hem of haar op soortgelijke wijze in aanzienlijke mate treft, mits het besluit (1) niet noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) is toegestaan bij uniale of nationale wetgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en deze wetgeving voorziet in passende waarborgen voor de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, of (3) wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

  Indien de beslissing (1) noodzakelijk is voor de sluiting of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke persoon of (2) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene wordt genomen, neemt Vakantiehuis Marta – Familie Kuhn redelijke maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en de legitieme belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht om de tussenkomst van een persoon van de verantwoordelijke persoon te verkrijgen, zijn eigen standpunt naar voren te brengen en de beslissing te betwisten.

  Indien de betrokkene rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluiten wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een personeelslid van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • i) Recht op herroeping van een toestemming voor gegevensbescherming

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om zijn of haar toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken, zoals bepaald in de Europese richtlijn en de Verordeninggever.

  Indien de betrokkene zijn of haar recht wil uitoefenen om zijn of haar toestemming in te trekken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

10. Privacybeleid voor de inzet en het gebruik van Adobe Analytics (Omniture) / Adobe Marketing Cloud

De gegevensbeheerder heeft componenten van Adobe in deze website geïntegreerd. Adobe Analytics (Omniture) of de Adobe Marketing Cloud (hierna “Omniture” genoemd) is een tool die een efficiëntere online marketing en webanalyse mogelijk maakt. Omniture maakt deel uit van de Adobe Marketing Cloud. De Adobe Marketing Cloud maakt een real-time analyse van het websiteverkeer mogelijk. De real-time analyses omvatten projectrapporten en maken een ad-hocanalyse van de bezoekers van de website mogelijk. De klantinteracties worden gepresenteerd op een manier die de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking een beter overzicht geeft van de online activiteiten van de gebruikers van de website, door de gegevens in eenvoudige en interactieve dashboards weer te geven en om te zetten in rapporten. Hierdoor kan de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in real time informatie ontvangen en zo problemen sneller opsporen.

De werkmaatschappij van deze diensten is Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ierland.

Omniture plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene (cookies zijn al vooraf uitgelegd; zie hierboven voor details). De verantwoordelijke voor de verwerking zorgt er door middel van een serverinstelling voor dat de trackinggegevens die naar het Adobe-datacenter worden verzonden, vóór de geolokalisatie worden geanonimiseerd. De anonimisering wordt uitgevoerd door het laatste deel van het IP-adres te vervangen. De gegevensbeheerder heeft server-side instellingen gemaakt die het mogelijk maken het IP-adres van de betrokkene onafhankelijk van elkaar te anonimiseren voorafgaand aan elke verwerking voor geolokalisatie en reikwijdtemeting. Namens de verantwoordelijke voor de verwerking zal Adobe de gegevens en informatie die via onze website worden verkregen, gebruiken om het gebruikersgedrag van de betrokkene te evalueren. Adobe zal de gegevens ook gebruiken om namens ons rapporten over de gebruikersactiviteit te genereren en om andere diensten aan ons bedrijf te leveren in verband met het gebruik van onze website. Adobe voegt het IP-adres van het individu niet samen met andere persoonlijke gegevens.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser en kan dus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Omniture een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kunnen de reeds door Omniture geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens die door het cookie van Adobe worden gegenereerd en die verband houden met het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Adobe, en om dit te voorkomen. Hiervoor moet de betrokkene op de uitschrijfknop onder de link http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html drukken, die een opt-out-cookie instelt. De opt-out-cookie die met de oppositie is ingesteld, wordt opgeslagen op het informatietechnologiesysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt. Als de cookies op het systeem van de betrokkene worden verwijderd na een bezwaarschrift, moet de betrokkene de link opnieuw oproepen en een nieuwe opt-out-cookie plaatsen.

Met de opt-out-cookie bestaat echter de mogelijkheid dat de betrokkene niet langer volledig toegang heeft tot de internetpagina’s van de verantwoordelijke voor de verwerking

Het huidige privacybeleid van Adobe is te vinden op http://www.adobe.com/de/privacy.html.

11. Privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van Facebook

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking heeft op deze website componenten van het bedrijf Facebook geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op het internet, een online gemeenschap die gebruikers over het algemeen in staat stelt om met elkaar te communiceren en te communiceren in de virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen of de internetgemeenschap in staat stellen om persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook stelt gebruikers van sociale netwerken in staat om privéprofielen aan te maken, foto’s te uploaden en te netwerken via o.a. vriendenverzoeken.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens, indien een betrokkene buiten de VS of Canada woont, is Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Telkens wanneer de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking een van de afzonderlijke pagina’s van deze website oproept, die door de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking wordt beheerd en waarop een Facebook-component (Facebook plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch door de betreffende Facebook-component gevraagd om een weergave van de betreffende Facebook-component van Facebook te downloaden. Een compleet overzicht van alle Facebook-plug-ins is te vinden op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. In de loop van dit technische proces wordt Facebook geïnformeerd welke specifieke subpagina van onze website door de betreffende persoon wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd, herkent Facebook bij elk bezoek aan onze website en voor de gehele duur van het verblijf op onze website welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Facebook-component en door Facebook toegewezen aan de respectievelijke Facebook-account van de betrokken persoon. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Facebook-buttons klikt, bijvoorbeeld de “Like”-button, of als de betrokkene een opmerking maakt, wijst Facebook deze informatie toe aan de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op.

Facebook ontvangt altijd via de Facebook-component informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijk met de toegang tot onze website bij Facebook is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Facebook-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie aan Facebook wordt doorgegeven, kan hij of zij de overdracht verhinderen door uit te loggen uit zijn of haar Facebook-account voordat hij of zij toegang krijgt tot onze website.

Het door Facebook gepubliceerde databeleid, dat beschikbaar is op https://de-de.facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook. Het legt ook uit welke instelmogelijkheden Facebook biedt om de privacy van de betrokken persoon te beschermen Daarnaast zijn er diverse applicaties beschikbaar die het mogelijk maken om de gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken. Dergelijke toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om de gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken.

12. Privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van Google AdSense

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft Google AdSense op deze website geïntegreerd. Google AdSense is een online dienst die het plaatsen van advertenties op sites van derden mogelijk maakt. Google AdSense is gebaseerd op een algoritme dat de advertenties die worden weergegeven op sites van derden selecteert op basis van de inhoud van de betreffende site van derden. Google AdSense maakt een op interesse gebaseerde targeting van de internetgebruiker mogelijk, die wordt geïmplementeerd door het genereren van individuele gebruikersprofielen.

De werkmaatschappij van de Google AdSense-component is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Het doel van de Google AdSense-component is de integratie van advertenties op onze website. Google AdSense plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. Door dit cookie in te stellen, wordt Alphabet Inc. maakt een analyse van het gebruik van onze website mogelijk. Telkens wanneer de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking een van de afzonderlijke pagina’s van deze website oproept, die door de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking wordt beheerd en waarop een Google AdSense-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser van het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de betreffende Google AdSense-component gevraagd om gegevens naar Alphabet Inc. te sturen ten behoeve van onlinereclame en de facturering van provisies. om uit te zenden. Als onderdeel van dit technische proces heeft Alphabet Inc. Kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, dat aan Alphabet Inc. wordt gegeven. dienen onder meer om de herkomst van bezoekers en kliks te achterhalen en vervolgens de afwikkeling van opdrachten mogelijk te maken.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser en kan dus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke aanpassing van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Alphabet Inc. stelt een cookie in op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Daarnaast is er een licentie van Alphabet Inc. reeds ingestelde cookies kunnen te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd.

Google AdSense maakt ook gebruik van zogenaamde tracking-pixels. Een tracking-pixel is een miniatuurgrafiek die is ingebed in internetpagina’s om de opname van logbestanden en de analyse van logbestanden mogelijk te maken, wat een statistische evaluatie mogelijk maakt. Met behulp van de ingebouwde pixelcode, Alphabet Inc. vaststellen of en wanneer een internetpagina door een betrokkene is geopend en op welke links de betrokkene heeft geklikt. Onder andere wordt gebruik gemaakt van tracking-pixels om de stroom van bezoekers van een website te evalueren.

Via Google AdSense worden persoonlijke gegevens en informatie, waaronder het IP-adres, die nodig zijn voor het verzamelen en factureren van de getoonde advertenties, naar Alphabet Inc. gestuurd. naar de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten van Amerika. The Alphabet Inc. kunnen onder bepaalde omstandigheden deze via het technische proces verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan derden.

Google AdSense wordt nader toegelicht onder deze link https://www.google.de/intl/de/adsense/start/.

13. Privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft de component Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) op deze website geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder andere gegevens over welke internetpagina een betrokkene naar een internetpagina is gekomen (zogenaamde referrers), welke subpagina’s van de internetpagina zijn benaderd of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt vooral gebruikt voor de optimalisatie van een website en voor de kosten-batenanalyse van internetreclame.

De werkmaatschappij van de Google Analytics-component is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

De gegevensbeheerder gebruikt de toevoeging “_gat._anonymizeIp” voor de webanalyse via Google Analytics. Door deze toevoeging wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd als de toegang tot onze internetpagina’s afkomstig is uit een lidstaat van de Europese Unie of uit een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van het onderdeel Google Analytics is de analyse van de bezoekersstromen op onze website. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie om het gebruik van onze website te evalueren, onder andere om online rapporten voor ons samen te stellen die de activiteiten op onze website laten zien en om verdere diensten in verband met het gebruik van onze website te leveren.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. Door het instellen van de cookie is Google in staat om het gebruik van onze website te analyseren. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die door de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking wordt beheerd en waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt opgeroepen, wordt de internetbrowser van het informatietechnologiesysteem van de betreffende persoon automatisch door de betreffende Google Analytics-component gevraagd om gegevens naar Google door te sturen voor online analyse. In het kader van deze technische procedure ontvangt Google kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder andere gebruikt om de herkomst van bezoekers en clicks te achterhalen en vervolgens om de afwikkeling van de opdracht mogelijk te maken.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals het tijdstip van toegang, de locatie van waaruit toegang werd verkregen en de frequentie van de bezoeken aan onze website door de betrokkene. Wanneer u onze website bezoekt, worden deze persoonlijke gegevens, met inbegrip van het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke gegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, doorgeven aan derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser en kan dus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een reeds door Google Analytics ingesteld cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens die door Google Analytics worden gegenereerd en die betrekking hebben op het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google. Om dit te doen, moet de betreffende persoon een browser add-on downloaden en installeren via de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser add-on informeert Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over bezoeken aan websites mogen worden doorgegeven aan Google Analytics. De installatie van de browser add-on wordt door Google beschouwd als een tegenstrijdigheid. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene wordt verwijderd, geformatteerd of op een later tijdstip opnieuw wordt geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser add-on opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Als de Browser Add-On wordt verwijderd of gedeactiveerd door de betreffende persoon of een andere persoon die deel uitmaakt van zijn of haar beheersgebied, is het mogelijk om de Browser Add-On opnieuw te installeren of te heractiveren.

Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics wordt nader toegelicht op deze link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

14. Privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van Google AdWords

De gegevensbeheerder heeft Google AdWords op deze website geïntegreerd. Google AdWords is een internetadvertentieservice die adverteerders in staat stelt om advertenties weer te geven in de zoekmachineresultaten van Google en in het Google-adverterentienetwerk. Google AdWords stelt een adverteerder in staat om vooraf gedefinieerde zoekwoorden te specificeren, waarbij een advertentie alleen in de zoekmachineresultaten van Google wordt getoond als de gebruiker bij de zoekmachine een zoekresultaat oproept dat relevant is voor het trefwoord. In het Google-reclame-netwerk worden de advertenties via een automatisch algoritme en in overeenstemming met de eerder gedefinieerde trefwoorden verspreid naar thematische websites.

Het bedrijf dat de Google AdWords-diensten exploiteert is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Het doel van Google AdWords is om onze website te adverteren door het weergeven van advertenties die relevant zijn voor onze interesses op de websites van derden en in de zoekmachineresultaten van de Google-zoekmachine en door het weergeven van advertenties van derden op onze website.

Als een persoon onze website via een Google-advertentie bereikt, wordt een zogenaamde conversiecookie door Google op het informatietechnologiesysteem van de persoon in kwestie opgeslagen. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. Een conversiecookie verliest zijn geldigheid na dertig dagen en dient niet om de persoon in kwestie te identificeren. Als de cookie niet is verlopen, wordt de conversiecookie gebruikt om te bepalen of bepaalde subpagina’s, bijvoorbeeld het winkelmandje van een online shopsysteem, zijn opgeroepen op onze website. Met de conversiecookie kunnen zowel wij als Google bijhouden of een persoon die onze website via een AdWords-advertentie heeft bereikt, omzet heeft gegenereerd, dat wil zeggen of hij of zij een aankoop heeft gedaan of achtergelaten.

De gegevens en informatie die door het gebruik van de conversiecookie worden verzameld, worden door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website op te stellen. Deze bezoekstatistieken worden door ons op hun beurt gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen dat via AdWords-advertenties naar ons is verwezen, d.w.z. om het succes of het falen van de betreffende AdWords-advertentie te bepalen en om onze AdWords-advertenties voor de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch andere Google AdWords-adverteerders ontvangen informatie van Google die kan worden gebruikt om de persoon te identificeren.

De conversiecookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de internetpagina’s die door de betrokkene worden bezocht. Dienovereenkomstig worden bij elk bezoek aan onze website persoonlijke gegevens, waaronder het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika doorgegeven. Deze persoonlijke gegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, doorgeven aan derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser en kan dus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een conversiecookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een reeds door Google AdWords ingesteld cookie op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de op rente gebaseerde reclame van Google. Hiervoor moet de betrokkene de link www.google.de/settings/ads oproepen vanuit elk van de door hem of haar gebruikte internetbrowsers en daar de gewenste instellingen uitvoeren.

Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

15. Privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van Instagram

De gegevensbeheerder heeft op deze website geïntegreerde componenten van de Instagram-service. Instagram is een dienst die zich kwalificeert als een audiovisueel platform en stelt gebruikers in staat om foto’s en video’s te delen en ook om dergelijke gegevens te verspreiden in andere sociale netwerken.

De werkmaatschappij van de diensten van Instagram is Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Telkens wanneer de betrokkene toegang krijgt tot een van de afzonderlijke pagina’s van deze internetsite die door de verantwoordelijke voor de verwerking worden beheerd en waarop een Instagram-component (Insta-button) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser van het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de desbetreffende Instagram-component gevraagd om een weergave van de desbetreffende component van Instagram te downloaden. Door dit technische proces weet Instagram welke specifieke pagina van onze website door de betreffende persoon wordt bezocht.

Als de persoon in kwestie op hetzelfde moment is ingelogd bij Instagram, herkent Instagram welke specifieke subpagina de persoon in kwestie elke keer dat de persoon in kwestie onze website oproept en voor de gehele duur van zijn of haar verblijf op onze website bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door het Instagram-onderdeel en door Instagram toegewezen aan de respectieve Instagram-rekening van de betrokken persoon. Als de betrokken persoon op een van de op onze website geïntegreerde Instagram-knoppen drukt, worden de gegevens en informatie die ermee worden verzonden, toegewezen aan de persoonlijke Instagram-gebruikersaccount van de betrokken persoon en door Instagram opgeslagen en verwerkt.

Instagram ontvangt via het onderdeel Instagram informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht wanneer de betrokkene tegelijkertijd met de toegang tot onze website op Instagram is ingelogd, ongeacht of de betrokkene op het onderdeel Instagram klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar Instagram wordt verzonden, kan hij/zij de verzending verhinderen door uit te loggen van zijn/haar Instagram-account voordat hij/zij toegang krijgt tot onze website.

Meer informatie en het van toepassing zijnde privacybeleid van Instagram vindt u op https://help.instagram.com/155833707900388 en https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

16. Privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van Jetpack for WordPress

De datacontroleur heeft Jetpack op deze website geïntegreerd. Jetpack is een WordPress-plug-in die extra functies biedt aan de beheerder van een website op basis van WordPress. Jetpack geeft de beheerder van de website onder andere een overzicht van de bezoekers van de site. Het is ook mogelijk om het aantal bezoekers te verhogen door het tonen van gerelateerde artikelen en publicaties of door het delen van inhoud op de site. Daarnaast zijn er beveiligingsfuncties geïntegreerd in Jetpack zodat een Jetpack-gebruikende website beter beschermd is tegen bruut geweld. Jetpack optimaliseert en versnelt ook het laden van de op de website geïntegreerde afbeeldingen.

De werkmaatschappij van de Jetpack plug-in voor WordPress is Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd, Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ierland.

Jetpack plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. Telkens wanneer een gebruiker een van de afzonderlijke pagina’s van deze website oproept, die door de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking wordt bediend en waarin een Jetpack-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de betreffende Jetpack-component gevraagd om gegevens voor analysedoeleinden naar Automattic te sturen. Als onderdeel van dit technische proces verkrijgt Automattic kennis van gegevens die vervolgens worden gebruikt om een overzicht van de bezoeken aan de Website samen te stellen. De aldus verkregen gegevens worden gebruikt om het gedrag van de betrokkene die de website van de verantwoordelijke voor de verwerking heeft bezocht te analyseren en worden geëvalueerd met het oog op de optimalisering van de website. De gegevens die via het Jetpack-component worden verzameld, zullen niet worden gebruikt om de betrokkene te identificeren zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. De gegevens bereiken ook Quantcast. Quantcast gebruikt de gegevens voor dezelfde doeleinden als Automattic.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser en kan dus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Automattic/Quantcast een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kunnen reeds door Automattic geplaatste cookies te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens die door het Jetpack-cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op het gebruik van deze website, alsmede de verwerking van deze gegevens door Automattic/Quantcast, en deze te voorkomen. Hiervoor moet de betrokkene op de opt-out-knop drukken onder de link https://www.quantcast.com/opt-out/, die een opt-out-cookie plaatst. De opt-out-cookie die met de oppositie is ingesteld, wordt opgeslagen op het informatietechnologiesysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt. Als de cookies op het systeem van de betrokkene worden verwijderd na een bezwaarschrift, moet de betrokkene de link opnieuw oproepen en een nieuwe opt-out-cookie plaatsen.

Met de opt-out-cookie bestaat echter de mogelijkheid dat de betrokkene niet langer volledig toegang heeft tot de internetpagina’s van de verantwoordelijke voor de verwerking.

Het van toepassing zijnde privacybeleid van Automattic is beschikbaar op https://automattic.com/privacy/. Het huidige privacybeleid van Quantcast is beschikbaar op https://www.quantcast.com/privacy/.

17. Privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van Pinterest

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking heeft op deze website onderdelen van Pinterest Inc. opgenomen. geïntegreerd. Pinterest is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op het internet, een online gemeenschap die gebruikers over het algemeen in staat stelt om met elkaar te communiceren en te communiceren in de virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen of de internetgemeenschap in staat stellen om persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Pinterest stelt gebruikers van het sociale netwerk onder andere in staat om beeldcollecties en individuele afbeeldingen te publiceren, evenals beschrijvingen op virtuele prikborden (zogenaamde pinning), die vervolgens door andere gebruikers kunnen worden gedeeld (zogenaamde repinning) of becommentarieerd.

De werkmaatschappij van Pinterest is Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland.

Telkens wanneer een gebruiker een van de afzonderlijke pagina’s van deze website opent, die door de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking wordt bediend en waarop een Pinterest-component (Pinterest-plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser van het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de betreffende Pinterest-component gevraagd om een weergave van de betreffende Pinterest-component van Pinterest te downloaden. Meer informatie over Pinterest is beschikbaar op https://pinterest.com/. Door dit technische proces weet Pinterest welke specifieke pagina van onze website door de betreffende persoon wordt bezocht.

Als de betreffende persoon tegelijkertijd is ingelogd, herkent Pinterest welke specifieke subpagina van onze website de betreffende persoon bezoekt elke keer dat de betreffende persoon onze website oproept en voor de gehele duur van zijn of haar verblijf op onze website. Deze informatie wordt verzameld door de Pinterest-component en door Pinterest toegewezen aan de respectievelijke Pinterest-rekening van de betreffende persoon. Als de betreffende persoon op een Pinterest-knop drukt die op onze website is geïntegreerd, wijst Pinterest deze informatie toe aan de persoonlijke Pinterest-gebruikersaccount van de betreffende persoon en slaat deze persoonlijke gegevens op.

De Pinterest-component informeert Pinterest dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijk met de toegang tot onze website op Pinterest is ingelogd, ongeacht of de betrokkene op de Pinterest-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar Pinterest wordt gestuurd, kan hij of zij voorkomen dat deze informatie wordt verstuurd door uit te loggen van zijn of haar Pinterest-account voordat hij of zij toegang krijgt tot onze website.

Het door Pinterest gepubliceerde Privacybeleid, beschikbaar op https://about.pinterest.com/privacy-policy, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Pinterest.

18. Privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van YouTube

De gegevensbeheerder heeft YouTube-onderdelen geïntegreerd in deze website. YouTube is een internetvideoportal waar videoclips gratis door uitgevers kunnen worden geplaatst en waar andere gebruikers ze kunnen bekijken, beoordelen en becommentariëren, eveneens gratis. Via YouTube kunnen alle soorten video’s worden gepubliceerd. Daarom zijn complete film- en televisieprogramma’s, maar ook muziekvideo’s, trailers of video’s die door de gebruikers zelf zijn gemaakt, via het internetportaal toegankelijk.

YouTube wordt beheerd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Telkens wanneer de betrokkene toegang krijgt tot een van de afzonderlijke pagina’s van deze internetsite die door de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking wordt beheerd en waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser van het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de desbetreffende YouTube-component gevraagd om een weergave van de desbetreffende YouTube-component van YouTube te downloaden. Meer informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/de/. In de loop van deze technische procedure worden YouTube en Google geïnformeerd over welke specifieke subpagina van onze website door de betreffende persoon wordt bezocht.

Als de betreffende persoon tegelijkertijd is ingelogd op YouTube, herkent YouTube welke specifieke subpagina van onze website de betreffende persoon bezoekt door een subpagina met een YouTube-video op te roepen. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan de respectievelijke YouTube-account van de betrokken persoon.

YouTube en Google ontvangen via het YouTube-onderdeel informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht wanneer de betrokkene op YouTube is ingelogd en tegelijkertijd onze website bezoekt, ongeacht of de betrokkene op een YouTube-video klikt of niet. Indien de betrokkene niet wenst dat deze informatie aan YouTube en Google wordt doorgegeven, kan hij of zij de overdracht verhinderen door uit te loggen uit zijn of haar YouTube-account voordat hij of zij toegang krijgt tot onze website.

Het door YouTube gepubliceerde privacybeleid, dat beschikbaar is op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door YouTube en Google.

19. Rechtsgrondslag van de verwerking

Art. 6 I lit. a DS-GVO dient onze onderneming als wettelijke basis voor verwerkingshandelingen waarvoor wij toestemming krijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals verwerkingen die nodig zijn voor de levering van goederen of enige andere dienst of tegenprestatie, is de verwerking gebaseerd op art. 6 I lit. b DS-GVO. Hetzelfde geldt voor dergelijke bewerkingen die nodig zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten. Indien onze onderneming onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maakt, bijvoorbeeld om aan fiscale verplichtingen te voldoen, is de verwerking gebaseerd op art. 6 I lit. c DS-GVO. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker van ons bedrijf gewond raakt en zijn naam, leeftijd, gegevens van de ziektekostenverzekering of andere vitale informatie wordt doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op Art. 6 I lit. d DS-GVO gebaseerd op
Ten slotte kan de verwerking worden gebaseerd op art. 6 I lit. f DS-GVO gebaseerd op. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn op deze rechtsgrondslag gebaseerd indien de verwerking noodzakelijk is om een legitiem belang van onze onderneming of van een derde partij te vrijwaren, tenzij de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene terzijde worden geschoven. Dergelijke verwerkingen zijn met name toegestaan omdat ze specifiek door de Europese wetgever zijn genoemd. In dit verband was hij van mening dat een rechtmatig belang kan worden verondersteld indien de betrokkene een klant van de verantwoordelijke persoon is (overweging 47, zin 2, DS-GVO).

20. Rechtmatige belangen bij de verwerking die door de voor de verwerking verantwoordelijke of door een derde wordt nagestreefd

Is de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd op artikel 6 I lit. f DS-GVO is ons legitiem belang bij het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten ten behoeve van het welzijn van al onze medewerkers en onze aandeelhouders.

21. Duur van de opslag van de persoonlijke gegevens

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist, voor zover ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het begin van het contract.

22. Wettelijke of contractuele bepalingen die de persoonsgegevens ter beschikking stellen; noodzaak voor het sluiten van het contract; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van de gegevens

Wij willen u erop wijzen dat de verstrekking van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. fiscale voorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner).
Soms kan het nodig zijn dat er een contract wordt afgesloten dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. Zo is de betrokkene verplicht ons persoonlijke gegevens te verstrekken als ons bedrijf met hem/haar een contract afsluit. Als de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan het contract met de betrokkene niet worden gesloten.
Voordat de persoon in kwestie persoonlijke gegevens verstrekt, moet hij/zij contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker informeert de betrokkene per geval of het verstrekken van persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zouden zijn als de persoonsgegevens niet zouden worden verstrekt.

23. Google Maps

Deze website maakt gebruik van Google Maps om interactieve kaarten en Routebeschrijving. Google Maps is een kaartenservice van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA. Door het gebruik van Google Maps, informatie over Gebruik van deze website met inbegrip van uw IP-adres en de informatie in de functie van de routeplanner (start)adres naar Google in de USA Wanneer u een website van onze website die Google Maps bevat, brengt uw browser een directe verbinding tot stand met de servers van Google op. De inhoud van de kaart wordt door Google rechtstreeks naar uw browser gestuurd en wordt dan in de website is geïntegreerd. Daarom hebben wij geen invloed op de omvang van de informatie die op deze wijze door Google wordt verstrekt. verzamelde gegevens. Volgens onze stand van kennis zijn dit in ieder geval de volgende gegevens: de datum en het tijdstip van het bezoek aan de betreffende website, Internetadres of URL van de opgeroepen webpagina, IP-Adres, (Start) adres ingevoerd tijdens de routeplanning. Wij hebben geen invloed op de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google en kunnen daarom aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid hiervoor.
Als u niet wilt dat Google gegevens over u verzamelt, verwerkt of gebruikt via onze website, neem dan contact met ons op. kunt u JavaScript in uw browserinstellingen deactiveren. In dit geval kunt u gebruik maken van de Gebruik de kaartweergave niet. Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google evenals uw relevante rechten en het instellen van opties voor de bescherming van uw privacyverwijzen wij u naar het privacybeleid van Google.
Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google Maps routeplanner op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven komen overeen.

24. WPML Vertaling

WPML gebruikt cookies om de huidige taal van de bezoeker, de laatst bezochte taal en de taal van de ingelogde gebruikers te bepalen.
Terwijl u de plugin gebruikt, zal WPML de gegevens met betrekking tot de pagina delen via het installatieprogramm Er worden geen gegevens gedeeld door de gebruiker zelf.

25. FewoManager

Onze website gebruikt plugins van FewoManager.de. Exploitant van de site FewoManager.de is Viertel Meerweb GmbH, Osterrade 15, 25821 Bredstedt. Wanneer u een van onze pagina’s bezoekt die voorzien zijn van een FewoManager.de plugin, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de servers van FewoManager.de.

Het gebruik van FewoManager.de vindt plaats in het belang van een aantrekkelijk gebruik van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang in de zin van art. 6, lid 1, onder f), DSGVO.

Verdere informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van FewoManager.de op: https://fewomanager.de/datenschutz

26. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf vermijden we automatische besluitvorming of profilering.

Dit privacybeleid is opgesteld door de Privacy Policy Generator van de DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, dat iExterne functionaris voor gegevensbescherming Würzburg is actief in samenwerking met de IT- en gegevensbeschermingswetgeving Anwalt Christian Solmecke aangemaakt.